ban dokta

waunnsd kraung bist, da weetau, schmeazn host

ka freid, d söö leit, vü kumma host

a reingtn brauxt oda an rot

daun geest zan dokta i da fria

und woadst oft laung

daun bist east richti kraung

weist ole keim va ole leit aufgnuma host

hiazd brauxt east recht an dokta -

daun frogt a di, wosd hosd, und schaut di au

und schaut da owi bis in hois

und heat di oo und klopft di oo und gspiat di oo

bis a ois woas wosd hosd -

daun redt a da ins gwissn

sogt da, wos da guat tat, und wosd lossn messasd

a poa puival grigst daun aa -

und daun bist

gsund

© Hubert